Utan bin ingen barmat. Varför är bin så viktiga för oss? Låt oss förklara.

Säkert vet du att bin producerar honung. Men visste du att två tredjedelar av det vi äter är beroende av binas pollineringsarbete? Mer än 80% av alla blommande växter är beroende av pollinering. Utan pollineringen skulle vi inte ha någon frukt eller några bär att äta. Om bina slutar pollinera så hotas hela vårt landskap, vår mat och överlevnaden för många växt- och djurarter.

1 av 10 biarter är utrotningshotade och FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation uppskattar att 71 av de 100 grödor som bidrar till 90 procent av all mat i världen är pollinerade av bin. Idag är nära en av tio biarter utrotningshotade och mer än 5 procent riskerar att bli utrotningshotade inom den närmaste framtiden.

Fakta om bin

I Sverige finns det cirka 270 arter vilda bin. En tredjedel av dessa är hotade. De finns uppsatta på den så kallade ”rödlistan” vilket betyder att de tydligt minskar i antal och riskerar att försvinna på sikt. Det beror till stor del på att jordbrukslandskapet inte längre innehåller tillräckligt med blommor.

Honungsbin är de bin vi oftast tänker på. De är många fler än de vilda bina och lever i bikupor. I en bikupa bor ca 50 000 bin. Det finns också andra sorters bin som lever ensamma, de solitära bina. De gör ingen honung men är viktiga för att befrukta (pollinera) våra växter. Om man får de solitära bina att trivas i trädgården får man hjälp med att lyckas med sitt egna odlande av grönsaker och frukter.

Våra bin är utrotningshotade – brist på mat, risk för gifter och sjukdomar

Bina är oersättliga för växtvärlden. För binas överlevnad behövs tillgång på växter med pollen och nektar. Allt hänger samman i ett kretslopp. För bara några år sedan fanns det mängder av olika blommor på åkrar och ängar. Man kunde se vallmo, blåklint och annat blommade ”ogräs”. Den fortsatta industrialiseringen av jordbruket har till stor del förstört detta. Exempelvis så saknar icke ekologiskt drivna (konventionella) vetefält blommande ogräs och fälten är numera gröna eller gula. Ängar har omvandlats till gräsmarker. Bina har därför allt svårare att hitta näring och vissa regioner saknar numera helt bin.

Den ökade användningen av bekämpningsmedel hotar också bina. Bina får i sig de giftiga ämnena kan bli förgiftade eller så störs deras navigeringsförmåga vilket leder till att bina inte hittar hem till sin kupa och istället dör.

Om de vilda binas största hot är brist på mat på grund av ett landskap som inte har erbjuder mångfald och blommor, så riskerar tambin mer ofta att bli sjuka av parasiter eller virus. Det mest kända är varroakvalstret. Idag har dock många biodlare tillgång till behandling och kan på så sätt rädda många bisamhällen från att dö ut.

Varför är det bättre för bina om vi väljer ekologiskt odlad mat?

Det ekologiska jordbruket bidrar till fler bin, humlor och fjärilar än det icke-ekologiska jordbruket. Det har till stor del att göra med att miljön vid det ekologiska jordbruket ser annorlunda ut. Variationen av växter är oftast större och bina har bättre tillgång till näring under året. 

Det är också förbjudet att använda kemiska bekämpningsmedel inom det ekologiska jordbruket. Det finns på så sätt fler växter att hämta pollen och nektar från. Bin på ekologiska gårdar kan helt enkelt leva i en bättre och snällare miljö där de inte riskerar att dö eller skadas lika lätt.

Genom att välja ekologiskt nästa gång du går till butiken gör du inte bara ett bättre val för dig och ditt barn du hjälper också till att rädda våra bin.

Vill du hjälpa bina i deras livsviktiga arbete? Nedan ger vi dig några enkla tips.

Låt maskrosorna stå!

Maskrosorna är under våren en av de viktigaste pollen- och nektarkällorna för bina. Det vackra orange­färgade pollenet är rikligt förekommande i maskrosorna och kan ge bina deras första överskott av honung. I Sverige finns det sammanlagt 7 olika huvud­arter av maskrosor och 450 ”småarter”, så ge dig själv lite ledig och låt maskrosorna stå. Naturen och bina kommer att tacka dig.

Bygg en bivattnare!

Hjälp de hårt arbetande bina att hämta andan och ta sig en slurk vatten något som inte alltid är lätt att hitta för de små ihärdiga pollinerarna.

Bygg en biholk!

Erbjud husrum i din trädgård. Med en borrmaskin och ett vedträ kan du också hjälpa till. Borra ett antal ca 10 cm djupa hål bredvid varandra och placera vedträet så att hålen riktas mot syd/sydväst. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.