Friska jordar gynnar vårt klimat

Humusbildning är en hörnsten i HiPPs ansträngningar för att skydda vårt klimat och för att kompensera för oundvikliga koldioxidutsläpp.

Varje handfull jord är ett litet underverk för vårt klimat. Varför? Eftersom de miljoner och miljontals mikroorganismer som lever i frisk jord omvandlar växtrester till värdefull humus som binder kol. Vi använder denna princip i våra lokala-, liksom i några av våra globala, klimatskyddsprojekt. Till exempel omvandlar vi gödsel från nötkreatur som genereras på våra HiPP-gårdar till värdefull kompost. Vi delar den erfarenhet av humusbildning som vi har fått genom åren med våra råvaruleverantörer över hela världen. På så sätt kan de också genomföra åtgärder längs HiPP-värdekedjan för att skydda vårt klimat. Eftersom lokal naturvård också leder till globalt klimatskydd.

HiPPs långvariga åtagande att bevara den biologiska mångfalden gynnar också vårt klimat: ju mer intakt naturen är, desto mer kol kan den lagra.