Ekologiskt jordbruk är det som är bäst för vårt klimat.

HiPP går ännu längre än ekologiskt jordbruk.
Våra burkar är klimatpositiva.

#meränekologiskt

Klimatpositivt och hållbart
HiPPs ekologiska kvalitet

Eftersom vi vill att våra barn och barnbarn ska ärva en värld som är värd att leva i och värd att älska.

Snabba fakta!

Vad betyder "klimatpositiv"?

Vi beräknar de klimatpåverkande utsläppen i hela värdekedjan för våra barnmatsburkar, klämmisar och tillskottsnäringar - från odling, bearbetning, förpackning och transporter hela vägen till återförsäljarnas lager. Där det är möjligt minskas utsläppen och de som inte kan undvikas kompenseras genom klimatkompensationsprojekt och inköp av VCS krediter. HiPP kompenserar betydligt mer koldioxid än vad som släpps ut i atmosfären genom hela värdekedjan och produkterna är därför klimatpositiva. I snitt släpps det ut ca 319 g koldioxid per barnmatsburk.

Vi reducerar

✔ Sedan början av 1990-talet har vi kontinuerligt minskat utsläppen av koldioxid

✔ Vi har klimatneutral produktion vid alla våra EU anläggningar

✔ Ständig energioptimering

✔ Förpackningsoptimering

✔ Aktivt klimatskydd genom hållbart ekologiskt jordbruk sedan 1956

Vi jämnar ut

✔ Klimatkompensation genom delaktighet i  internationella klimatprojekt - tredjepartscertifierade av TÜV Nord*

✔ Klimatskyddsprojekt i den egna leverantörskedjan.

*Klimatberäkningar gjorda enligt GHG protokollet (Greenhouse Gas Protocol) och verifierade och kontrollerade av TÜV Nord enligt TÜV NORD Climate Change Standard TN-CC-020. 

HiPP tänker framåt- för vår framtid

Hela företaget och samtliga produktområden kommer 2025 att vara klimatpositiva.

Allt för att skydda klimatet

...vi tar nästa stora steg framåt: Från och med nu kommer vi för varje klimatpositiv produkt att kompensera för mer växthusgaser än vi genererar längs hela värdekedjan, från fält till återförsäljarnas lager.

Att vara klimatneutral är bra.

Att vara klimatpositiv är bättre.

Våra burkar är klimatpositiva.

Från fälten till återförsäljarnas lager.

HiPPs mission från år 2025:

En klimatpositiv framtid

Vad vi gör för vårt klimat

Klimatskydd genom markvård och friska jordar

Klimatskydd är artskydd, vi värnar biologisk mångfald.

Vår burkproduktion har redan varit klimatneutral* i tio år. Nu har vi blivit klimatpositiva.

Att vara klimatpositiv innebär att vi på HiPP kompenserar för mer växthusgaser än vi producerar. Vi inte bara minskar våra utsläpp utan vi hjälper också naturen att binda kol på lång sikt. Vi gör det till exempel genom att skydda biologisk mångfald och genom att odla våra åkrar på ett ekologiskt vis som därigenom främjar friska odlingsjordar.

*Från en HiPP-produktionsanläggning som har varit koldioxidneutral sedan 2011 tack vare användningen av förnybara energikällor och främjandet av projekt för klimatskydd.

Hållbar förpackning:

HiPPs mål år 2025

Hållbar förpackning:

Varför sopsortering är så viktigt

Hållbar förpackning:

Vad vi har uppnått hittills

Hållbarhet inom förpackningar

...eftersom användning av mindre förpackningsmaterial bidrar till att bevara värdefulla resurser och främja underlätta återvinningshanteringen.

Tillsammans kan vi göra ännu mer!

Alla kan vi vara "mer än ekologiska" - t.ex. genom att:

  • sätta upp insektshotell
  • bygga upp små rösen och stenmurar
  • lämna trädgården så naturlig och vild som möjligt
  • skapa en torr trädgård
  • tillhandahålla vattenbad för fåglar och insekter
  • så frön för att skapa färgglada blommande ängar
  • skapa Benjeshäckar
  • sätta upp holkar för fåglar och fladdermöss i din trädgård
  • ställa ut fågelbord med mat
  • främja levande jord på din kolonilott eller trädgård

Visste du att…?

HiPP i samarbete med Netzwerk Blühende Landschaft (ett initiativ från biskyddsföreningen Mellifera e.V.) - har planterat flera hektar blommande ängar för att skapa en livsmiljö för hotade insekter, såsom bin och andra pollinerare!

Mer än ekologiskt betyder att vi överstiger de krav som ställs för EU- ekologisk märkning.

+ Mer än 60 års erfarenhet av ekologiskt jordbruk

+ Vi sörjer för god och hållbar djurhållning

+ Forskning om djurskydd och främjande av biologisk mångfald

+ Striktare gränsvärden än vad som krävs av EU

+ Mer än 260 kvalitetskontroller per barnmatsburk

+ klimatpositiv produktion av våra barnmatsburkar


= HiPP eko-sigill

"Högre krav än märkningen för EU-ekologiskt jordbruk"

HiPPs eko-sigill står för barnmat av absolut högsta kvalité.

Garanterat personligen av:

Bättre djurhållning:

Så här lever boskapen hos HiPP

Bättre djurhållning:

HiPP klipper inga näbbar

Bättre djurhållning:

Hos HiPP får även ungtupparna växa upp

Bättre djurhållning:

Mjölkproduktion i harmoni med naturen

Bättre djurhållning:

Endast hållbart MSC-certifierad fisk

God djurhållning är vårt krav

…därför låter vi kalvarna stanna med sina mammor längre och låter även ungtuppar växa upp.

På HiPPs ekologiska gårdar lever och mår djuren bra. Artspecifika uppfödningsmetoder och naturligt foder är såklart grundpelare i vårt jordbruk. Lagen är väldigt tydlig i detta hänseende: Fodret måste komma från ekologiska gårdar och får inte innehålla antibiotika, växtskyddsmedel eller genmodifierade råvaror. Att hålla de mest lämpliga arterna, ge dem mycket utrymme för rörelse, stora stall och tillräckligt med ljus bidrar också till djurens hälsa och välbefinnande.

HiPP går till och med utöver lagkraven och har sina egna riktlinjer som leverantörer av ekologiska råvaror måste följa. HiPP-anställda utför regelbundna kontroller för att säkerställa att alla HiPPs krav gällande djuruppfödning och djurskydd uppfylls. Tack vare dessa omfattande kontroller kan vi försäkra våra kunder om att våra djur får leva enligt god djurhållning där deras hälsa och välbefinnande står i fokus.

Mer kunskap om ekologi och biologisk mångfald:

Över 60 års erfarenhet av ekologisk odling

Mer kunskap om ekologi och biologisk mångfald:

Ekologisk spannmålsodling med största omsorg

Mer kunskap om ekologi och biologisk mångfald:

Schyssta bananer - småskaliga ekologiska jordbruk i Costa Rica

Mer kunskap om ekologi och biologisk mångfald:

Frukt från fruktträdgårdar

Mer biologisk mångfald och erfarenhet

…eftersom ekologisk produktion främjar biologisk mångfald.

Visste du att bara hälsosam jord kan producera ren och hälsosam mat? Innan ett fält kan bli ett HiPP-fält, kontrollerar våra experter markens kvalitet genom att ta prover av jorden och analysera dem i vårt laboratorium. Fältet är endast kvalificerat för odling av HiPPs ekologiska grödor om proverna uppfyller våra strikta kvalitetskrav. Genom att välja öppna fält låter vi vinden blåsa bort skadedjur och genom att plantera skadedjurens favoritväxter runt våra åkrar lurar vi bort dem från grödorna.